Nhà phân phối Acrel

Nhà phân phối Acrel

đại lý phân phối Acrel, đòng hồ đo dòng điện acrel

72 Model (Kích thước 72 x 72 x 97.5 mm)
CL72-AI AC current meters

One LED displayer

 

 

CL72-DI DC current meters
CL72-AV AC voltage meters
CL72-DV DC voltage meters
CL72-P 3-phases active power meters
CL72-Q 3-phases reactive power meters
CL72-F Frequence meters
CL72-PF Power factor meters
CL72-D Phase angle meters
CL72-AI/M AC current meters with analog output
CL72-AV/M AC voltage meters with analog output
CL72-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL72-AV3 3-phases voltage meters
CL72-I2V 3-phases 2 current & voltage meters 3 LED display 2 I and 1 U
46 Model (Kích thước 120 x 60 x 137.5 mm)
CL46-AI AC current meters

One LED displayer

Rectangular

CL46-DI DC current meters
CL46-AV AC voltage meters
CL46-DV DC voltage meters
CL46-P 3-phases active power meters
CL46-Q 3-phases reactive power meters
CL46-F Frequence meters
CL46-PF Power factor meters
CL46-D Phase angle meters
CL46-AI/M AC current meters with analog output
CL46-AV/M AC voltage meters with analog output
42 Model (Kích thước 120 x 120 x 85 mm)
CL42-AI AC current meters One LED displayer
CL42-DI DC current meters
CL42-AV AC voltage meters
CL42-DV DC voltage meters
CL42-P 3-phases active power meters
CL42-Q 3-phases reactive power meters
CL42-F Frequence meters
CL42-PF Power factor meters
CL42-D Phase angle meters
CL42-AI/M AC current meters with analog output
CL42-AV/M AC voltage meters with analog output
CL42-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL42-AV3 3-phases voltage meters
80 Model (Kích thước 80 x 80 x 97.5 mm)
CL80-AI AC current meters One LED displayer
CL80-DI DC current meters
CL80-AV AC voltage meters
CL80-DV DC voltage meters
CL80-P 3-phases active power meters
CL80-Q 3-phases reactive power meters
CL80-F Frequence meters
CL80-PF Power factor meters
CL80-D Phase angle meters
CL80-AI/M AC current meters with analog output
CL80-AV/M AC voltage meters with analog output
CL80-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL80-AV3 3-phases voltage meters
CL80-I2V 3-phases 2 current & voltage meters 3 LED display 2 I and 1 U
16 Model (Kích thước 160 x 80 x 137.5 mm)
CL16-AI AC current meters

One LED displayer

Rectangular

CL16-DI DC current meters
CL16-AV AC voltage meters
CL16-DV DC voltage meters
CL16-P 3-phases active power meters
CL16-Q 3-phases reactive power meters
CL16-F Frequence meters
CL16-PF Power factor meters
CL16-D Phase angle meters
CL16-AI/M AC current meters with analog output
CL16-AV/M AC voltage meters with analog output

Related Posts:

Nhà phân phối Maxon

Nhà phân phối Maxon Maxon 150SMA11-AA11-AA22A0 MAXON 118894 Maxon 338574...

Vahle Việt Nam

Vahle Việt Nam đại lý Vahle, nhà phân phối Vahle...

Nhà phân phối Hydromax

Nhà phân phối Hydromax Đại Lý Bơm Dầu Hydromax, đại...