Nhà phân phối Acrel

Nhà phân phối Acrel

đại lý phân phối Acrel, đòng hồ đo dòng điện acrel

72 Model (Kích thước 72 x 72 x 97.5 mm)
CL72-AI AC current meters

One LED displayer

 

 

CL72-DI DC current meters
CL72-AV AC voltage meters
CL72-DV DC voltage meters
CL72-P 3-phases active power meters
CL72-Q 3-phases reactive power meters
CL72-F Frequence meters
CL72-PF Power factor meters
CL72-D Phase angle meters
CL72-AI/M AC current meters with analog output
CL72-AV/M AC voltage meters with analog output
CL72-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL72-AV3 3-phases voltage meters
CL72-I2V 3-phases 2 current & voltage meters 3 LED display 2 I and 1 U
46 Model (Kích thước 120 x 60 x 137.5 mm)
CL46-AI AC current meters

One LED displayer

Rectangular

CL46-DI DC current meters
CL46-AV AC voltage meters
CL46-DV DC voltage meters
CL46-P 3-phases active power meters
CL46-Q 3-phases reactive power meters
CL46-F Frequence meters
CL46-PF Power factor meters
CL46-D Phase angle meters
CL46-AI/M AC current meters with analog output
CL46-AV/M AC voltage meters with analog output
42 Model (Kích thước 120 x 120 x 85 mm)
CL42-AI AC current meters One LED displayer
CL42-DI DC current meters
CL42-AV AC voltage meters
CL42-DV DC voltage meters
CL42-P 3-phases active power meters
CL42-Q 3-phases reactive power meters
CL42-F Frequence meters
CL42-PF Power factor meters
CL42-D Phase angle meters
CL42-AI/M AC current meters with analog output
CL42-AV/M AC voltage meters with analog output
CL42-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL42-AV3 3-phases voltage meters
80 Model (Kích thước 80 x 80 x 97.5 mm)
CL80-AI AC current meters One LED displayer
CL80-DI DC current meters
CL80-AV AC voltage meters
CL80-DV DC voltage meters
CL80-P 3-phases active power meters
CL80-Q 3-phases reactive power meters
CL80-F Frequence meters
CL80-PF Power factor meters
CL80-D Phase angle meters
CL80-AI/M AC current meters with analog output
CL80-AV/M AC voltage meters with analog output
CL80-AI3 3-phases current meters 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously
CL80-AV3 3-phases voltage meters
CL80-I2V 3-phases 2 current & voltage meters 3 LED display 2 I and 1 U
16 Model (Kích thước 160 x 80 x 137.5 mm)
CL16-AI AC current meters

One LED displayer

Rectangular

CL16-DI DC current meters
CL16-AV AC voltage meters
CL16-DV DC voltage meters
CL16-P 3-phases active power meters
CL16-Q 3-phases reactive power meters
CL16-F Frequence meters
CL16-PF Power factor meters
CL16-D Phase angle meters
CL16-AI/M AC current meters with analog output
CL16-AV/M AC voltage meters with analog output

Related Posts:

Vahle Việt Nam

Vahle Việt Nam đại lý Vahle, nhà phân phối Vahle...

Nhà phân phối Maxon

Nhà phân phối Maxon Maxon 150SMA11-AA11-AA22A0 MAXON 118894 Maxon 338574...

Đại lý bộ điều khiển Honeywell

Đại lý bộ điều khiển Honeywell 02201U Control Box TF...