Đại lý Festo tại Việt Nam
Piloted check valve HGL-1/2-B (530033)
Piloted check valve HGL-1/2-QS-12 (530045)
Piloted check valve HGL-1/4-B (530031)
Piloted check valve HGL-1/4-QS-10 (530042)
Piloted check valve HGL-1/4-QS-8 (530041)

Piloted check valve HGL-1/8-1/8-B (543253)
Piloted check valve HGL-1/8-B (530030)
Piloted check valve HGL-1/8-QS-4 (530039)
Piloted check valve HGL-1/8-QS-6 (530040)
Piloted check valve HGL-3/8-B (530032)
Piloted check valve HGL-3/8-QS-10 (530044)
Piloted check valve HGL-3/8-QS-8 (530043)
Piloted check valve HGL-M5-B (530029)
Piloted check valve HGL-M5-QS-4 (530038)
Piloted check valve HGL-1/2-B (530033)
Piloted check valve HGL-1/2-QS-12 (530045)
Piloted check valve HGL-1/4-B (530031)
Piloted check valve HGL-1/4-QS-10 (530042)
Piloted check valve HGL-1/4-QS-8 (530041)
Piloted check valve HGL-1/8-B (530030)
Piloted check valve HGL-1/8-QS-4 (530039)
Piloted check valve HGL-1/8-QS-6 (530040)
Piloted check valve HGL-3/8-B (530032)
Piloted check valve HGL-3/8-QS-10 (530044)
Piloted check valve HGL-3/8-QS-8 (530043)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *