Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1

Transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTRP-111PA-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52~0~190.52Var; Output: DC (4-12-20) mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTWT-115A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-825W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTHZ-11A-L3/T Input: AC 110V (45-55Hz); Output: DC(4-20)mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load ≤500Ω
Transducer LTWT-115A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-5A-50Hz; 0-952.6~0~952.6Var; Output: DC (4-12-20) mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTWT-115A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-5A-50Hz- 0-952,6 W; Output: DC(4-20)mA; Power AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTCE-5A-L3/T-X Input: AC 0-5A; Output: DC(4-20)mA; Power AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTCE-5A-L3/T-X Input: AC 0-1A; Output: DC(4-20)mA; Power AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTPE-0A-L3/T-X Input: AC 0-132V; Output: DC(4-20)mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω
Transducer LTPF-115PA-L3/T Input: AC 100V, 5A, 50Hz, ( -0.5-1.0.5)PF; Output: DC(4-12-20)mA; Cl:0.1; Load≤500Ω; PWR: AC230V
Transducer LTWT-415A0-L3/T-X1 Input 63,5VAC, 5A, 50Hz; Output 4-20(mA); Power 230VAC; Class 0.5; Load≤500Ω
Transducer LTWTN-115A0/T-X1 ( self-powered) Input 110VAC, 5A, 50 Hz; 0-952,6W; Output DC 4-20(mA); Power 220VDC; Class 0.5; Load≤500Ω
Transducer LTCE-5A-L3/T-X Input AC 5 A; Output DC 4-20(mA); Power 220VDC; Class 0.5; Load≤500Ω
Power 220VAC
Transducer LTWTN-115A0-L3/T-X1 In: AC 110V 5A 50Hz, Power: 230V Input: -952.6~0~+952.6
Transducer LTCE-5A-L3/T-X In: AC 0-5A, Out: 4-20mA PWR: AC 230V

đại lý LTWT-111A0-L3/T-X1 | nhà phân phối LTWT-111A0-L3/T-X1 | đại lý LTWT-115A0-L3/T-X1 | nhà phân phối LTWT-415A0-L3/T-X1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199