Servo fuji RYS201S3-VVS, RYS152A3-VVS

Servo Fuji RYS401S3-VVS

VVS type

DI/DO
3-phase 200V
0.05kW
 RYS1001  RYS500S3-VVS
0.1kW
 RYS1002  RYS101S3-VVS
0.2kW
 RYS1003  RYS201S3-VVS
0.4kW
 RYS1004  RYS401S3-VVS
0.75kW
 RYS1005  RYS751S3-VVS
1.0kW
 RYS1006  RYS102S3-VVS
1.5kW
 RYS1007  RYS152S3-VVS
2.0kW
 RYS1008  RYS202S3-VVS
3.0kW
 RYS1009  RYS302S3-VVS
4.0kW
 RYS1010  RYS402S3-VVS
5.0kW
 RYS1011  RYS502S3-VVS
Single-phase 100V
0.05kW
 RYS3073  RYS500S3-VVS6
0.1kW
 RYS3074  RYS101S3-VVS6
0.2kW
 RYS3075  RYS201S3-VVS6
DI/DO
3-phase 200V
0.5kW
 RYS3076  RYS501A3-VVS
1.5kW
 RYS3077  RYS152A3-VVS
2.5kW
 RYS3078  RYS252A3-VVS
VSS type
SX bus
3-phase 200V
0.05kW
 RYS3013  RYS500S3-VSS
0.1kW
 RYS3014  RYS101S3-VSS
0.2kW
 RYS3015  RYS201S3-VSS
0.4kW
 RYS3016  RYS401S3-VSS
0.75kW
 RYS3017  RYS751S3-VSS
1.0kW
 RYS3018  RYS102S3-VSS
1.5kW
 RYS3019  RYS152S3-VSS
2.0kW
 RYS3020  RYS202S3-VSS
3.0kW
 RYS3021  RYS302S3-VSS
4.0kW
 RYS3022  RYS402S3-VSS
5.0kW
 RYS3023  RYS502S3-VSS

One thought on “Servo fuji RYS201S3-VVS, RYS152A3-VVS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *