Khởi động từ Siemens 3TF53

3TF53110XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XK2 SEAL 205A, 1NO+1NC
3TF53110XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XL2ZR11 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XM0 SEAL 205A AC220V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XN2 SEAL 205A AC220V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XP0 SEAL 205A AC230V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XQ0 SEAL 205A AC380V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XU0 SEAL 205A AC240V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53220XB0 SEAL 205A AC24V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XC0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XC1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XC2 SEAL 205A AC24V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XD0 SEAL 205A AC42V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XD2 SEAL 205A AC42V 60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XE0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XG0 SEAL 205A AC36V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XG1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XH0 SEAL 205A AC48V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XJ2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XK1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XK2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XM0 SEAL 205A AC220V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XM1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XM2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XN1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XN2 SEAL 205A AC220V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XP0 SEAL 205A AC230V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XP1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XP2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XQ0 SEAL 205A AC380V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XQ2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XR0 SEAL 205A AC415V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XR1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XR2 SEAL 205A, 2NO+2NC

đại lý 3TF53, nhà phân phối 3TF53, đại lý contactor 3TF53, khởi động từ 3TF53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.